Üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Bóna LABELS s.r.o.

Székhely: 940 01 Nové Zámky, Vinohrady 9A, Szlovákia

Telefon: +36 70 515 8640

E-mail: info@ivescimke.hu

Adószám: SK2022050701

Cégjegyzékszám: 35951541

Bejegyző bíróság: Nitra, betétszám: 17022 / N

(továbbiakban „Szolgáltató“)

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ivescimke.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Értelmező fogalmak

 1. Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés célja

A szerződés létrejötte, teljesítése körében

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése,

A webshop-ban történő vásárlás során elősegítése,

A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése,

A termék ellenértékének beszedése, az Adatkezelő szerződésből fakadó követeléseinek érvényesítse,

Az Adatkezelő számlázási kötelezettség, adójogi és számviteli kötelezettségeinek teljesítése,

A szolgáltatáshoz kapcsolódó visszaigazolás küldése, rendszerüzenet(ek) küldése,

A teljesítéssel összefüggő levelezés, értesítés, jognyilatkozat küldése,

A termék szállításához kapcsolódó értesítések megküldése,

A kedvezményre jogosult azonosítása, a kedvezmény feltételei fennállásának ellenőrzése, a kedvezmény Felhasználó által történő érvényesítése,

Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az őt megillető jogok gyakorlása,

Adatkezelő jogainak, igényeinek érvényesítése, védelme;

Panaszkezelés, kellékszavatossági, termékszavatossági igény kivizsgálása, az ebből eredő igényekkel szembeni jogvédelem.

A kezelt adatok köre:

A Szolgáltató által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

A szerződés megkötéséhez szükséges adatok: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve,lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetéséhez kapcsolódó adatok (különösen: a fizetés módja, a fizetés eszköze, kedvezményre vonatkozó adatok), a megrendelt termékre vonatkozó adatok, a termék szállítási címe, az esetleges panasszal összefüggő adatok

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • Szállítási adatok: a Vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetés módja, a termék típusa, mennyisége, a termék ellenértéke (vételár és szállítási díjak, költségek együttesen), szállítási cím, átvevő azonosítása (igazolvány felmutatása) átvevő neve, aláírása, az esetleges panasszal összefüggő adatok
 • Számla kiállításával összefüggő adatok: a szerződés teljesítése keretében a Szolgáltató kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat. Így különösen a számla adattartalma (Felhasználó neve, címe, a számla kelte, teljesítés ideje, a rendelés azonosítója, a megrendelt termék fajtája, mennyisége, ára, szállítási díja, esedékesség, kedvezményre vonatkozó adatok).
 • A számla kiegyenlítésével összefüggő adatok kezelése: a fizetés módja, a fizetés eszköze.
 • Az Adatkezelő marketing célú megkeresések érdekében az Felhasználó nevét és e-mail címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés létrejötte és teljesítése érdekében szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek és az általa igénybe vett szállítási szolgáltatónak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Felhasználóval szembeni igényeit érvényesítse (különösen vételár, szállítási díj, kártérítés), a vevői panaszokat, a termék és kellékszavatossági igényeket, a fogyasztói vitát kivizsgálja, szerződésszerű teljesítését bizonyítsa, az igényekkel szemben jogvédelemben részesüljön, az előbbiekből fakadó igényét érvényesítse.  

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek illetve az Adatkezelő helyiségében tartózkodóknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a személy és vagyonbiztonsághoz, a jogsértések, balesetek, szabálysértések, bűncselekmények megelőzéséhez, igazolásához.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (adójogi és számviteli kötelezettség) teljesítéséhez szükséges a a számla kiállításával és az ellenérték megfizetésével összefüggő adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint.

A Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor az adatok markenting célú kezelésére, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint: a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő profilalkotás nem végez.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli a Felhasználó adatait:

a számlázási adatokat illetve a Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig (Számviteli törvény 169. § (1)-(3) bek.)

az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) meghatározott személyes adatokat, így a teljesítési bizonylatokat az adó esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig (Art.78. § (3)-(4) bek.),

a Felhasználóval kötött szerződés létrehozásához, teljesítéséhez (3. fejezet a), b) pontja szerinti adatok)  szükséges adatokat a kellékszavatossági, termékszavatossági igény érvényeítésének elévüléséig,

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulásban rögzített időtartamig,

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: a Felhasználó tiltakozásáig (amennyiben a Felhasználó érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekével szemben), de legfeljebb a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel összefüggő igények az elévüléséig.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás, az adattovábbításra jogosultak

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat: a termék szállítását végző társaság, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, internetes fizetési szolgáltató.

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

A Felhasználói joggyakorlás közös szabályai, a Felhasználók jogai

Az adatkezelő elősegíti a Felhasználónak a GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az felhasználói jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani.

A kérelem teljesítéséhez az Adatkezelő köteles a kérelem előterjesztőjének a felhasználói minőségét és a személyazonosságát ellenőrizni.

Az ügyvezetés indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a felhasználói jogot gyakorló személy kilétével kapcsolatban, további, a Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A megtagadást köteles indokolni.
 • Az Adatkezelő megtagadhatja továbbá a kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani.

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a GDRP 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférjen.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • A Felhasználó tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Felhasználó jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozott az adatkezelés ellen.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételi jog, bírósági igényérvényesítés

A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse.  

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

A HONLAPON TÖRTÉNŐ  VÁSÁRLÁS

Megrendelés

A Megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó regisztráció nélkül adja le.

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap fejlécében található menüpontok használatával tud böngészni, és itt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. 

Felhasználónak lehetősége van a Honlap felső részén található kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket) Felhasználó a Honlap bal oldalán lévő, "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti . A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét. A weboldalon található bruttó árak tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud. 

Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár kiürítése” gombra kattintva. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termékekhez, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon a termékek közötti böngészést. 

A „Fizetés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon. 

Felhasználónak a megjelenő felületen a számlázási adatokat meg kell adnia a „Számlázási adatok” felületen, továbbá ki kell választania a kívánt fizetési módot, majd az „Összesítés” felületen megtekintheti egy összegző képernyőn, hogy milyen termékeket helyezett kosarába és mennyi a fizetendő végösszeg, amely tartalmazza a szállítás költségét is. 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről nem minősül a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, az ajánlatot Szolgáltató legkésőbb az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül, az árukészlet ellenőrzését követően igazolja vissza, és e második visszaigazoló emaillel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló és egyben elfogadó e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés a szerződést megszünteti. El lehet állni azonban a szerződéstől, ha a teljesítés már megkezdődött, de még nem fejeződött be.

Fizetés

A Felhasználó a választható fizetési módokról a Honlapon megtalálható Szállítás és fizetés  menüpontban tájékozódhat bővebben. A Szállítási és fizetési feltételek menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad. 

Szállítás

A Honlapon keresztül megrendelt termékek kiszállítását Budapesten a Szolgáltató saját gépjárművel végzi, vidéken futárszolgálat teljesíti a megrendelések kiszállítását a Felhasználó által megadott címre. A Szolgáltató és a futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 10:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. 

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. 

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek

A szállítás költsége értékhatárhoz, illetve földrajzi szállítási címhez kötött, melyről bővebben információt a Honlapon, a Szállítás és fizetés menüpontban tájékozódhat. A Szállítás és fizetés menüpontban megtalálható információk jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje terméktípusonként eltérő, a várható kiszállítás idejéről a Szolgáltató minden esetben e-mailben tájékoztatja Felhasználót. 

A megadott szállítási határidők változhatnak, azok a Szolgáltatói, illetve nemzetközi készletek vagy gyártási adatok alapján, tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállítók, gyártók, logisztikai cégek késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése, illetve egyéb okból bekövetkezett szállítási késedelem miatt.

SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Szolgáltató nem köteles a Felhasználó, jótállási, illetve szavatossági igényének teljesítésére, amennyiben a terméket a Felhasználó bizonyíthatóan nem megfelelően tárolta, nem rendeltetésszerűen használta, a terméket sérülés érte. 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Jótállás

A Szolgáltató – tekintettel arra, hogy fogyasztókat nem szolgál ki – az általa értékesített termékek tekintetében nem terheli kötelező jótállás biztosításának kötelezettsége, nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

Szolgáltató kizárólag a termék gyártó által vállalt jótállást garantálja, mely jótállási kötelezettség csak a gyártó által vállalt garanciális határidőn belül keletkezett hibákra terjed ki. Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató jótállási kötelezettségének a Felhasználó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás tartalmára, érvényesítésének feltételeit minden esetben a gyártó határozza meg. Szolgáltató jótállási jegyet ad át a jótállással érintett termékekkel együtt. Közreműködése keretében Szolgáltató azt vállalja, hogy a részére eljuttatott hibás terméknek a jótállás keretében történő javítása érdekében a gyártóhoz eljuttatja, intézkedik a javítás, vagy csere elvégzése érdekében.

A meghibásodott eszköz szállításáról a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató és gyártó a jótálláskeretében elsősorban a termék javítását vállalja, amennyiben a terméket nem lehet javítani, abban az esetben kerülhet sor a termék cseréjére.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit Felhasználó a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

Bóna LABELS s.r.o.

Vinohrady 9A, 940 01 Nové Zámky

info@ivescimke.hu

Kellékszavatossági jogot a Felhasználó abban az esetben érvényesíthet, ha a megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt. Ha a termék a vásárlást követően hibásodott meg, abban az esetben Felhasználó, ha annak feltételei fennállnak, a gyártó által biztosított jótállási jogával élhet. Felhasználó szavatossági jog érvényesítéskor köteles megjelölni, hogy kellékszavatossággal, vagy jótállással kíván-e élni, és kellékszavatosság érvényesítése esetén köteles megadni az azt megalapozó bizonyítékokat.

Kellékszavatossági jog érvényesítése esetén a Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein kell jelezni a jogérvényesítést. Szolgáltató ezt követően felveszi a kapcsolatot Felhasználóval a kellékszavatossági jog érvényesítésével kapcsolatban. 

Szolgáltató garanciális javítást csak érvényes, kitöltött, dátummal és gyári számmal ellátott jótállási jegy, valamint az eszköz vásárlását igazoló számla bemutatására végez. A javítást kérő Vásárlónak nem lehet a Szolgáltatóval szemben rendezetlen tartozása.

A meghibásodott eszköz szállításáról garanciális javítás esetén a javítást kérő Felhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató telephelye és a Felhasználó telephelye között, mindkét irányban. A nem megfelelő csomagolásból eredendő sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jótállási időszak lejártát követően vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibák javítási költsége a Felhasználót terheli, aki ezen munkák elvégzésére a Szolgáltató előzetes árajánlata alapján adhat megbízást.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.

Bóna LABELS s.r.o.

Vinohrady 9A, 940 01 Nové Zámky

info@ivescimke.hu 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a Felhasználó tiltakozik a módosítások ellen.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A Felhasználó csak abban az esetben szerez tulajdonjogot a terméken és csak abban az esetben rendelkezhet a termék sorsáról szabadon, ha annak teljes vételárát megfizette a Szolgáltató felé. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani, azaz sem kereskedelmi célú vásárlás esetén sem egyéb esetben a tulajdonjog fenntartása alatt a Felhasználó a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

Érvényes 2022.06.1.

Kosár
Üzlet
0 items Kosár
Fiókom