SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Bóna LABELS s.r.o.
Székhely: 940 01 Nové Zámky, Vinohrady 9A, Szlovákia
Telefon: +36 70 515 8640
E-mail: info@ivescimke.hu
Adószám: SK2022050701
Cégjegyzékszám: 35951541
Bejegyző bíróság: Nitra, betétszám: 17022 / N

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Értelmező fogalmak

 1. Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés célja

A szerződés létrejötte, teljesítése körében

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése,

A webshop-ban történő vásárlás során elősegítése,

A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése,

A termék ellenértékének beszedése, az Adatkezelő szerződésből fakadó követeléseinek érvényesítse,

Az Adatkezelő számlázási kötelezettség, adójogi és számviteli kötelezettségeinek teljesítése,

A szolgáltatáshoz kapcsolódó visszaigazolás küldése, rendszerüzenet(ek) küldése,

A teljesítéssel összefüggő levelezés, értesítés, jognyilatkozat küldése,

A termék szállításához kapcsolódó értesítések megküldése,

A kedvezményre jogosult azonosítása, a kedvezmény feltételei fennállásának ellenőrzése, a kedvezmény Felhasználó által történő érvényesítése,

Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az őt megillető jogok gyakorlása,

Adatkezelő jogainak, igényeinek érvényesítése, védelme;

Panaszkezelés, kellékszavatossági, termékszavatossági igény kivizsgálása, az ebből eredő igényekkel szembeni jogvédelem.

A kezelt adatok köre:

A Szolgáltató által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

A szerződés megkötéséhez szükséges adatok: a Felhasználó vezetékneve, keresztneve,lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetéséhez kapcsolódó adatok (különösen: a fizetés módja, a fizetés eszköze, kedvezményre vonatkozó adatok), a megrendelt termékre vonatkozó adatok, a termék szállítási címe, az esetleges panasszal összefüggő adatok

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • Szállítási adatok: a Vevő neve, telefonszáma, e-mail címe, a termék átvételének módja, a fizetés módja, a termék típusa, mennyisége, a termék ellenértéke (vételár és szállítási díjak, költségek együttesen), szállítási cím, átvevő azonosítása (igazolvány felmutatása) átvevő neve, aláírása, az esetleges panasszal összefüggő adatok
 • Számla kiállításával összefüggő adatok: a szerződés teljesítése keretében a Szolgáltató kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat. Így különösen a számla adattartalma (Felhasználó neve, címe, a számla kelte, teljesítés ideje, a rendelés azonosítója, a megrendelt termék fajtája, mennyisége, ára, szállítási díja, esedékesség, kedvezményre vonatkozó adatok).
 • A számla kiegyenlítésével összefüggő adatok kezelése: a fizetés módja, a fizetés eszköze.
 • Az Adatkezelő marketing célú megkeresések érdekében az Felhasználó nevét és e-mail címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés létrejötte és teljesítése érdekében szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek és az általa igénybe vett szállítási szolgáltatónak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Felhasználóval szembeni igényeit érvényesítse (különösen vételár, szállítási díj, kártérítés), a vevői panaszokat, a termék és kellékszavatossági igényeket, a fogyasztói vitát kivizsgálja, szerződésszerű teljesítését bizonyítsa, az igényekkel szemben jogvédelemben részesüljön, az előbbiekből fakadó igényét érvényesítse.  

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Az adatkezelőnek illetve az Adatkezelő helyiségében tartózkodóknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a személy és vagyonbiztonsághoz, a jogsértések, balesetek, szabálysértések, bűncselekmények megelőzéséhez, igazolásához.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (adójogi és számviteli kötelezettség) teljesítéséhez szükséges a a számla kiállításával és az ellenérték megfizetésével összefüggő adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint.

A Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor az adatok markenting célú kezelésére, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint: a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő profilalkotás nem végez.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli a Felhasználó adatait:

a számlázási adatokat illetve a Számviteli Törvény szerint megőrzendő okiratokat, így különösen a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig (Számviteli törvény 169. § (1)-(3) bek.)

az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) meghatározott személyes adatokat, így a teljesítési bizonylatokat az adó esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig (Art.78. § (3)-(4) bek.),

a Felhasználóval kötött szerződés létrehozásához, teljesítéséhez (3. fejezet a), b) pontja szerinti adatok)  szükséges adatokat a kellékszavatossági, termékszavatossági igény érvényeítésének elévüléséig,

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulásban rögzített időtartamig,

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: a Felhasználó tiltakozásáig (amennyiben a Felhasználó érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekével szemben), de legfeljebb a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel összefüggő igények az elévüléséig.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás, az adattovábbításra jogosultak

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a Felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat: a termék szállítását végző társaság, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, internetes fizetési szolgáltató.

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

A Felhasználói joggyakorlás közös szabályai, a Felhasználók jogai

Az adatkezelő elősegíti a Felhasználónak a GDPR 15–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az felhasználói jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani.

A kérelem teljesítéséhez az Adatkezelő köteles a kérelem előterjesztőjének a felhasználói minőségét és a személyazonosságát ellenőrizni.

Az ügyvezetés indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a felhasználói jogot gyakorló személy kilétével kapcsolatban, további, a Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A megtagadást köteles indokolni.
 • Az Adatkezelő megtagadhatja továbbá a kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani.

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a GDRP 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférjen.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • A Felhasználó tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Felhasználó jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozott az adatkezelés ellen.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételi jog, bírósági igényérvényesítés

A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse.  

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu